Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de NV VOILÀ, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297, met ondernemingsnummer 0811.685.013 en erkend door het FSMA met het nummer 105708.

Art. 1 – De toepassing van de algemene voorwaarden van Voilà

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing van zodra je ze aanvaardt bij het gebruik van onze website en/of bij de vergelijking van verzekeringen met onze simulatie. Lees deze algemene voorwaarden volledig en zorgvuldig door vooraleer je onze digitale kanalen en bijhorende dienstverlening gebruikt.

Voilà kan de inhoud van deze algemene voorwaarden wijzigen. Vanzelfsprekend ben je enkel gebonden door de algemene voorwaarden die je hebt aanvaard, dus de algemene voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van je laatste bezoek aan onze website.

Art. 2 – Exoneratiebeding

Behalve bij zware of opzettelijke fout is Voilà niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving of het verlies van opportuniteiten) die je ondervindt door het gebruik van de website van Voilà of de bijhorende diensten, ongeacht de reden.

Voilà aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via haar website. Indien je op basis van deze informatie beslissingen neemt, is dit jouw exclusieve verantwoordelijkheid. Je kan ons altijd contacteren voor een advies op maat.

Art. 3 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de beschermde werken zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.

Art. 4 – De inhoud van onze website

De teksten op deze website zijn zorgvuldig opgesteld, maar blijven noodgedwongen veralgemeningen. Ze mogen niet beschouwd worden als een advies of een overzicht van verworven dekkingen. Dat laatste blijkt enkel uit de gesloten verzekeringspolis. Wij hebben het recht om de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

Geen enkele link naar websites van derden staat onder ons toezicht. Wij hebben geen zeggenschap over hun inhoud of andere kenmerken van die websites. Wij verstrekken die links uitsluitend voor de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat wij die links opnemen, impliceert niet dat wij de informatie op die websites goedkeuren.

Art. 5 – Rechtskeuzebeding en forumbeding

Op de overeenkomsten die je sluit met Voilà is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen partijen.

Art. 6 – Het Belangenconflictenbeleid en de Gedragsregels Verzekeringsmakelaar

De maatregelen die Voilà neemt om belangenconflicten te vermijden of te beheren kan je hier vinden.

Het document “Gedragsregels Verzekeringsmakelaar” kan je hier vinden.

Art. 7 – De verwerking van jouw persoonsgegevens

Voilà hecht veel belang aan de correcte verwerking van jouw persoonsgegevens.  Meer informatie over het privacybeleid van Voilà, jouw rechten (met betrekking tot inzage, rectificatie, bezwaar, enzovoort), de bewaartermijnen en andere relevante zaken over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je terugvinden in onze privacy policy.