Gedragsregels verzekeringsmakelaardij

1. Wie is Voilà ?

Voilà NV is een verzekeringsmakelaar die voor 50 % in handen is van Vanbreda Risk & Benefits NV en voor 50% van Mediahuis NV.

Violà NV is als makelaar erkend door de FSMA met nummer  0811.685.013 in de onderdelen niet-leven, leven zonder beleggingscomponent en  leven met beleggingscomponent.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.

2. Wat doet Voilà voor je ?

Voilà NV biedt je de mogelijkheid om via een digitaal platform de prijs en de aangeboden dekkingsgraad van verschillende verzekeringsovereenkomsten te simuleren, te vergelijken, hierrond makelaarsadvies te ontvangen zodat je uiteindelijk een overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij van je keuze kan afsluiten.

De gerichte vragen die je moet beantwoorden en keuzes die je moet maken, brengen je verlangens en behoeftes in beeld. We gaan er van uit dat deze informatie correct en waarheidsgetrouw is. Deze informatie hebben we nodig om te beslissen welke polissen het best bij je passen. We bieden je een uiteindelijk een vergelijking aan van enkel die verzekeringspolissen die voldoen aan je wensen.

Ons advies is steeds onpartijdig, of m.a.w. is steeds gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen. Het advies is ook tijdsgebonden aangezien het mogelijk is dat premies en voorwaarden door de verzekeraars worden aangepast. Het advies houdt rekening met je verlangens en behoeften en beschrijft de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct.

Ook zorgt Voilà NV via het digitaal platform voor de afhandeling van de schades die gedekt zijn door verzekeringsovereenkomst die je afsloot.

Het initiële aanbod van de Voilà NV  zal het segment niet-leven verzekeringen (ook gekend als schadeverzekeringen) bestrijken.  

Meer informatie over onze diensten in het algemeen en de verschillende soorten polissen waarvoor wij bemiddelen, vind je op onze website. Die informatie heeft enkel een informatieve waarde en is geen samenvatting van alle geldende dekkingsvoorwaarden. Als verzekeringsmakelaar werken wij met verschillende maatschappijen samen. Elke maatschappij heeft echter haar eigen algemene en bijzondere polisvoorwaarden. Alle informatie over de aangeboden verzekeringen (incl. het informatiedocument en de algemene polisvoorwaarden) vind je bij de voorstelling van deze verzekering.

Voilà houdt zich aan de regels voor verzekeringsbemiddeling

Wij respecteren de gedragsregels, ongeacht of ze nu voortvloeien uit de wet of uit de deontologische richtlijnen voor de verzekeringstussenpersonen. Dit houdt eveneens in dat wij, als lid van de BVVM, naast de geldende wettelijke verplichtingen, ook voor ons belangenconflictenbeleid en ons vergoedingsbeleid de regels en principes volgen die op sectoraal niveau door de beroepsfederatie werden aangenomen.

Vergoedingen

Voor de diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij, van zodra je de overeenkomst hebt aanvaard, een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie. Deze vergoeding kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar en is afhankelijk van het product. Daarnaast is het mogelijk dat we een vergoeding krijgen van de verzekeringsonderneming als we bijkomende taken voor de verzekeraar uitvoeren.

Belangenconflicten

Voilà heeft een belangenconflictenbeleid dat integraal deel uit van haar gedragsregels. Mocht zich een belangenconflict aanbieden dan treden strikte procedures in werking en zal, indien nodig, hierover met je worden gecommuniceerd.

Privacybeleid

Wij eerbiedigen vanzelfsprekend je persoonlijke levenssfeer en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Je bent niet verplicht om te antwoorden op de door ons gestelde vragen, maar het niet antwoorden op die vragen kan tot gevolg hebben, naargelang het geval, dat het voor ons onmogelijk is of dat wij weigeren om een (pre)contractuele relatie aan te gaan, of om een relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren gevraagd door jou of door een derde in je voordeel.

Het gebruik van de website van Voilà

Door onze website te gebruiken, verklaar je dat je kennis nam van de informatie hieronder.

Door via de website persoonlijke gegevens mee te delen, geef je Voilà de toelating om die te verwerken zoals bepaald door ons Privacybeleid. Omdat het internet geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden met communicatiemogelijkheden waarvan je uitdrukkelijk vaststelt dat zij beveiligd zijn.

Over de garanties

De teksten op deze website zijn zorgvuldig opgesteld, maar blijven noodgedwongen veralgemeningen. Ze mogen niet beschouwd worden als persoonlijk advies of een overzicht van verworven dekkingen. Dat laatste blijkt enkel uit de afgesloten verzekeringspolis. Wij hebben het recht om de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of te verwijderen.

Geen enkele link naar websites van derden staat onder ons toezicht. Wij hebben geen zeggenschap over hun inhoud of andere kenmerken van die websites. Wij verstrekken die links uitsluitend voor de gebruiksvriendelijkheid. . Voilà NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of gebreken in de algemene informatie verstrekt via onze website. Bel ons gerust even op via het gratis nummer vermeld op onze website voor als er iets niet duidelijk is.

Bewaren van elke verrichte activiteit

We bewaren een registratie van elke verrichte activiteit zodat de FSMA kan nagaan dat we onze verplichtingen nakomen. Deze gegevens worden gedurende een termijn van 5 jaar bewaard, tenzij de FSMA erom verzoekt, dan kunnen ze gedurende minstens 7 jaar bewaard worden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website tijdens uw bezoek op uw harde schijf plaatst. Meer informatie hierover vind je op een aparte pagina van onze website.

Auteursrechten

Alle teksten, tekeningen, foto’s, films, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s… vermeld op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren tot Voilà , de Vanbreda-groep of derden toe.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Enkel onder volgende voorwaarden is het toegestaan de informatie op deze website te gebruiken:

(1) onderstaande vermelding van auteursrecht wordt voorzien op alle documenten en kopieën die worden gereproduceerd of voortgebracht vanaf deze website (“de documenten”),

(2) de documenten uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en de documenten niet op andere netwerken worden geplaatst

(3) er geen wijzigingen en aanpassingen aan de documenten worden aangebracht.

Het gebruik voor andere doeleinden is bij wet uitdrukkelijk verboden en wij kunnen schendingen van of inbreuken op onze rechten vervolgen.

Copyright Voilà NV
Alle rechten voorbehouden.

Vragen, problemen en klachten

Voor al je vragen , problemen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij Voilà NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen via ons formulier of stuur je een e-mail naar info@voila.be.

Klachten kan je ook indienen bij de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as) of via het online bemiddelingsplatform van de Europese Unie.