Privacy Policy

Laatst bijgewerkt 03/03/2021

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Voilà, erkend verzekeringsmakelaar bij de FSMA onder het nummer 0811.685.013 met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 en met KBO nummer: 0811.685.013 (hierna: “Voilà”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden.

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Welke gegevens verwerken we over u?
Artikel   2 – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Artikel   3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Artikel   4 – Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Artikel   5 – Uw rechten
Artikel   6 – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Artikel   7 – Cookies
Artikel   8 – Privacybeleid verzekeraars

Artikel 1 Welke gegevens verwerken we over u?

 1. Voilà verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:
 2. Cookies – Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, browserinformatie, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7.
 3. Gegevens van prospecten en/of klanten via invulformulier of telefonisch contact – Als u ons belt, mailt of op onze website een contactformulier indient, dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere gegevens die u zelf vrijgeeft.
 4. Klantgegevens – Als u gebruik maakt van onze website om een bemiddelingsovereenkomst te sluiten of te beroepen op onze diensten bij een simulatie op de website, kunnen wij de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, nummerplaat/chassisnummer, het aantal ongevallen met de wagen, het aantal strafrechtelijke veroordelingen voor dronkenschap of vluchtmisdrijf, informatie over uw voertuig en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt.
 5. Leveranciersgegevens – Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt.

2. Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren tot bij ons komen:

 • U heeft deze zelf, bij aanvang of tijdens de samenwerking, aan Voilà meegedeeld;
 • Voilà ontving uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een verzekerde/begunstigde/contactpersoon bent;
 • Voilà vond deze persoonsgegevens in publieke bronnen terug (vb. Belgisch Staatsblad, LinkedIn,…);
 • Voilà kocht deze aan bij derde partijen, vb. prospectiedatabank, waar u uw toestemming aan heeft gegeven;
 • Iemand anders heeft Voilà uw persoonsgegevens bezorgd in het kader van de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst of het beheer van een schadegeval.

Als u ons persoonsgegevens bezorgt van iemand anders, is het belangrijk dat u deze persoon daarover informeert en verwijst naar deze Privacyverklaring.

Artikel 2 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies – om onze website te onderhouden, de gebruikservaring te optimaliseren, persoonsgegevens op te nemen in statistieken en om reclameboodschappen te personaliseren op websites van partners, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Gegevens van prospecten en/of klanten via invulformulier of telefonisch contact – om uw vraag te kunnen beantwoorden en u te informeren over onze diensten en de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact. 
 • Klantgegevens – om een simulatie op de website mogelijk te maken, een bemiddelingsovereenkomst te sluiten of dat wij onze diensten kunnen leveren, zoals onder andere het adviseren, het aanbieden en voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, maar ook het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.
 • Leveranciersgegevens –  om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.

2. Voor de goede werking van onze diensten zullen wij uw persoonsgegevens ook verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, namelijk voor:

 • cliënteelmanagement;
 • centrale administratie binnen Voila;
 • algemene sturing van de onderneming, inclusief rendabiliteitsopvolging;
 • risicobeheer, fraudebestrijding & compliance;
 • juridische ondersteuning en verdediging van onze rechten.

Voor de goede werking van diensten van onze cliënten en verzekeraars zullen wij ook uw persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen van derde partijen, zoals partners en verzekeraars. Dit zal enkel gebeuren wanneer het belang van deze partijen zwaarder doorweegt dan de impact op uw rechten en redelijke verwachtingen.

Verwerkingen die op deze grond gebeuren, kaderen onder andere in:

 • rapportering van statistieken aan cliënten
 • opvragen en vergelijken van verzekeringsoffertes;
 • het voorzien van en aansluiten bij verzekeringen (bv. arbeidsongevallenverzekering).

Waar mogelijk worden deze gegevens op een anonieme basis gecommuniceerd met de betrokken partijen.

3. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zijn we verplicht uw persoonsgegevens te verwerken. Indien wij niet over deze gegevens beschikken, kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten, verder zetten of een verrichting uitvoeren die door u of een derde in uw voordeel gevraagd werd.

Wettelijke bepalingen die Voilà er toe aanzetten uw persoonsgegevens te verwerken zijn onder andere:

 • de verzekeringswetgeving met in het bijzonder de wet van 4 april 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
 • de antiwitwaswetgeving met in het bijzonder de wet van 18 september 2017;
 • de sanctiewetgeving met in het bijzonder de Europese verordening 2580/2001/EG;
 • boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

4. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3 Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

 1. In bepaalde omstandigheden delen wij uw gegevens met derden:
 • financiële instellingen,
 • (potentiële) verzekeringsinstellingen,
 • leveranciers
 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • We delen uw persoonsgegevens met een beperkt aantal (derde) dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, meer bepaald Google, Microsoft, Mailjet, Whatsapp en Zendesk. Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, zorgen wij bij elke doorgifte voor gepaste veiligheidsmaatregelen. Als zodanig maakt Google, Microsoft, Mailjet, Whatsapp en Zendesk gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Daarnaast sluiten wij verwerkersovereenkomsten met alle andere derden.
 • Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren.

Artikel 4 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften. In onze actieve systemen vernietigen wij uw gegevens ten laatste na de verjaring van de aansprakelijkheidstermijn voor potentiële klachten. Data die wij verzamelen in het kader van een overeenkomst bewaren we tot 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst. Gegevens die we verkrijgen in het kader van een simulatie op de website of een verzoek om informatie via één van onze contactkanalen, bewaren we voor een periode van 5 jaar na het laatste contactmoment. Alle gegevens die we verzamelen in het kader van een leveranciersovereenkomst bewaren we tot maximum 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 5 Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, tenzij Voilà wettelijk gehouden is aan een bewaartermijn. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@voila.be, per post t.a.v Privacy Voilà naar Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen of via het contactformulier op de website www.voila.be.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be. 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn de persoonsgegevens beveiligd door de implementatie van een user authentication systeem met paswoordbeleid, maken we gebruik van toegangscontrole, beveiliging van het netwerk, SSL certificaten, encryptie van digitale bestanden en werd er een DPIA opgesteld. We zien er op toe dat onze dienstverleners steeds de nodige beveiligingsmaatregelen in stand hebben alvorens we persoonsgegevens zouden doorgeven.

In geen geval kan Voilà aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Ads & data

Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor advertenties via Ads & Data

Ads & Data? Dat is een organisatie die Belgische aanbieders van advertentieruimte bijeenbrengt. Deze partners bouwen samen advertentiedoelgroepen op en tonen gepersonaliseerde advertenties op digitale media en televisie. Voilà en Ads & Data (Harensesteenweg 226, 1800 Vilvoorde, België; KBO-nummer: 0809.309.701) verwerken jouw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens?

Geef jij toestemming om je persoonsgegevens te verwerken? Dan worden ze eerst verzameld door Voilà. Vervolgens geeft Voilà ze in versleutelde vorm door aan Ads & Data. Door die versleuteling kan Ads & Data jou niet rechtstreeks identificeren, maar wel gepersonaliseerde advertenties selecteren.

Daarna stelt Ads & Data je advertentieprofiel op (bijvoorbeeld: sportliefhebber, [man, leeftijd 30-45 enkel bij Provided Data]). Ze gebruiken dat profiel om jou op bepaalde websites en applicaties relevante advertenties te tonen, op geautomatiseerde wijze. Ads & Data schakelt hiervoor verschillende dienstverleners in.

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen jullie?

Het gaat om: gegevens die je zelf verstrekt of “Provided data” / geobserveerde gegevens van je klik- surf- en kijkgedrag of “Observed Data” /afgeleide gegevens of “Derived Data”

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden verwerken jullie mijn persoonsgegevens?

Om:

 • Je gepersonaliseerde online advertentieprofiel op te stellen
 • Voor jou gepersonaliseerde advertenties te selecteren

Er wordt wel altijd uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor deze verwerkingen.

Wil je je gegeven toestemming intrekken? Dat doe je via de knop ‘Cookie-instellingen’ onder dit artikel.

Welke persoonsgegevens deelt Ads & Data? En met wie?

Ads & Data deelt je advertentieprofiel met:

 • Verwerkers die in opdracht van Voilà gegevens verwerken (zoals IT-bedrijven)
 • Adverteerders die gebruik willen maken van de diensten van Ads & Data om gepersonaliseerde reclame te tonen op de websites en applicaties.

Ook deelt Ads & Data een identificatienummer van jouw browser met elektronische platformen die het selecteren en tonen van gepersonaliseerde advertenties mogelijk maken.

Sommige ontvangers bevinden zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Worden jouw versleutelde gegevens aan hen doorgegeven? Dan zijn je data gedekt door passende waarborgen, waaronder modelbepalingen van de Europese Commissie. Zo blijven je gegevens adequaat beschermd.

Ads & Data update jouw persoonsgegevens voortdurend en bewaart ze maximaal 13 maanden.

Wat zijn mijn rechten? En waar oefen ik ze uit?

Je hebt verschillende rechten. Welke dat zijn, lees je verderop in deze privacy policy. Sommige van die rechten kan je zowel bij Voilà als bij Ads & Data uitoefenen, volgens de voorwaarden in de wet.

Wil je je rechten uitoefenen? Dan is de Data Protection Officer van Voilà jouw aanspreekpunt. Niet Ads & Data. Zij hebben immers geen gegevens om jou rechtstreeks te identificeren (zoals een naam of e-mailadres).

Contact en informatie

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren in het voorkeurenmenu.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@voila.be per post t.a.v Privacy Team naar Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen of via het contactformulier op de website www.voila.be.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Uw cookie-voorkeuren kunt u gemakkelijk wijzigen via deze button:

Artikel 8 Privacybeleid verzekeraars

Voilà werkt samen met verschillende verzekeraars. U kan het privacybeleid van uw verzekeraar terugvinden op hun website:

– Allianz: https://allianz.be/
– Aedes: https://www.aedesvl.be/
– Corona Direct https://www.coronadirect.be/